27 oktober 2014

Exploitatie rouwcentrum De Munnikenhof

Op de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 30 oktober staat een raadsvoorstel om te komen tot een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats en het rouwcentrum. Het besluit om te komen tot een kostendekkende exploitatie heeft de gemeenteraad al eerder genomen.

De SGP fractie ziet dit voorstel als uitvoering van een eerder genomen besluit. Nieuw in dit voorstel is dat het college de gemeenteraad de keuze geeft uit 2 financiële scenario’s.

Het raadsvoorstel bestaat uit drie beslispunten. Met het 1e en 2e beslispunt, aanpassen van de tarieven en het incidentele tekort van 2015 te onttrekken aan de Algemene Reserve, kan onze fractie instemmen. Omdat de tarieven flink stijgen, mag voor de SGP niemand in financiële problemen komen door deze kostenstijging of doordat men niet de financiële reserves heeft om een begrafenis te betalen. Tijdens de commissievergadering hebben wij de wethouder gevraagd of er mogelijkheden zijn voor financiële tegemoetkomingen.

Met beslispunt 3, het college opdracht te geven tot het opstarten van een onderzoek het rouwcentrum te verzelfstandigen, kunnen wij niet instemmen. Uit gesprekken met begrafenis ondernemers uit Veenendaal blijkt dat zij geen of minder gebruik zullen maken van het rouwcentrum als een grote private partij het rouwcentrum overneemt. Wij verwachten dat een begrafenis voor burgers aan alle kanten duurder gaat worden. Verhoging van de begrafeniskosten en verhoging van de kosten van het rouwcentrum. Een private partij zal niet kostendekkend willen werken maar jaarlijks met een positief resultaat af willen sluiten. Omdat onze fractie met beslispunt 3 niet kan instemmen, zullen wij in de raadsvergadering met een amendement komen om dit beslispunt te schrappen.

Dave Scheele

 

21 oktober 2014

 Jeugdhulp

In de commissievergadering van 16 oktober is gesproken over de verordening toegang en toeleiding jeugdhulp Veenendaal. Zoals u ongetwijfeld weet is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De SGP vindt het vanzelfsprekend dat de professionele jeugd- en pleegzorg zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van het gezin. We zijn blij dat deze formule ook terug te vinden is in de plaatselijke verordening. Het is van groot belang om op tijd de juiste begeleiding  te starten. Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) vervult een spilfunctie. Het is de bedoeling dat zij door middel van preventieve lessen op scholen, opvoedcursussen en diverse vormen van hulp probeert de kosten van de Jeugdzorg naar beneden bij te stellen. Zowaar een grote opgave.

Onze fractie is blij met de adviezen van de WMO-raad en Jongerenraad. Deze adviezen zijn voor een groot gedeelte terug te zien in deze verordening. Ook zijn we blij dat er ruimschoots aandacht is voor een PGB (persoonsgebonden budget).  Hierdoor is het mogelijk dat inwoners zelf de regie voeren over de ondersteuning die zij van de gemeente ontvangen. De kans dat ondersteuning succesvol is, wordt namelijk groter als de inwoner ervaart dat een hulpverlener hem begrijpt en dat de ondersteuning aansluit bij zijn belevingswereld. Voor de wethouder is het verblijdend dat deze verordening unaniem werd aangenomen. Dit betekent nog niet dat deze decentralisatie een succes wordt. De zorgen leven breed in de samenleving. Ambtenaren, adviesraden, ouders en vele anderen maken zich grote zorgen over deze transitie. We zullen dan ook de vinger aan de pols moeten houden. Het is onze plicht om telkens weer het belang te onderstrepen van een goed functionerend gezin.

Gert Geerts

 

 

1 oktober 2014

 Verordening WMO

In de commissie van 18 september en de daarop volgende raadsvergadering van 25 september kwam de verordening Wmo aan de orde.

Door ons fractielid Leunis van Klinken werd in de commissievergadering op het volgende probleem gewezen: ‘Cruciaal in het traject is het zgn. keukentafelgesprek.  

Lees meer in de bijlage

 

 Gemeenschappelijke regeling Food Valley.

Een van de agendapunten in de raadsvergadering van donderdag 25 september was de behandeling van de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Food Valley. 

Lees meer in de bijlage

 

27 september 2014

  Participatie, tot elke prijs?

In politiek Den Haag is besloten dat het domein Werk en Inkomen vanaf januari 2015 voor rekening van de plaatselijke gemeente komt. 

Lees meer in de bijlage

 

30 juni 2014

Een BOB is er voor elke leeftijd. De SGP fractie heeft gevraagd om ambitieuzere plannen om alcoholverstrekking bij jongeren tegen te gaan. Dit in het belang van de Veense jongeren.

Lees meer in de bijlage.

 

19 juni 2014

Kaderbrief
In verband met de verkiezingen en de daarop volgende collegevorming is het nieuwe college nog niet in de gelegenheid geweest om de kadernota op te stellen. Wel wordt de raad nu geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken door middel van de Kaderbrief.

Lees meer over de kadernota en de SGP inbreng in de bijlage.

 

14 juni 2014

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Tijdens de commissievergadering van de Veenendaalse raad van 10 juni jl. werden diverse stukken van de VRU besproken:

  • concept jaarrekening 2013
  • programmabegroting 2015
  • Majeure projecten en kadernota 2015

Lees meer over de VRU en de SGP inbreng in de bijlage.