29-6-2015  (Laten) Participeren!

We zijn hard bezig om de Participatiewet uit te voeren. Mensen met een arbeidsbeperking moeten gestimuleerd worden deel te nemen aan het arbeidsproces. Het opzetten van de organisatie hiervan gaat voorspoedig. De SGP vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, bij bestaande werkgevers. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan alle werkgevers in Veenendaal zich beschikbaar te stellen om mensen met een arbeidsbeperking te laten participeren.

Overheid en werkgevers hebben naar onze mening daartoe een maatschappelijke verplichting. De gemeente heeft hierin de regie en werkt samen met werkgevers, IW4 en andere partijen. Van de mensen waar het allemaal over gaat, mag verwacht worden dat ze ook zelf de verantwoordelijkheid nemen en zich laten helpen. En voor die mensen die dan nog buiten de boot dreigen te vallen, is de gemeente een helper voor diegenen die geen helper hebben.

Theo van Iperen

 

23-6-2015  Commissievergadering 16-6-2015, sociaal domein

In de commissievergadering van dinsdag 16 juni werd onder andere gesproken over het rekenkamerrapport ‘Sturing in het Sociale domein’ en het projectenboek Sociaal Domein. Onderstaand een korte samenvatting van onze bijdrage.

Rekenkamerrapport
Voor zowel het college als de raad zijn de drie decentralisaties die Den Haag ons opgelegd heeft een nieuwe ervaring. Qua beleid, uitvoering en controle betekent dat soms nog zoeken en tasten naar de juiste middelen en gegevens. Dat blijkt ook uit het aan de orde zijnde Rekenkamerrapport. We zijn op de goede weg, maar de kaders en de sturing zijn nog te algemeen.
Met de aanbevelingen die de rekenkamer doet om tot aanscherping van beleid en controle te komen kunnen we instemmen, onder dankzegging aan de Rekenkamer voor het verrichte onderzoek. Wat ons betreft mag dat te zijner tijd een vervolg hebben.

Projectenboek
Het Projectenboek is een groeidocument. In deze tweede uitgave is weer een stap vooruit gezet. Voor ons als raadsleden is dit Projectenboek een belangrijke informatiebron om onze controlerende taak uit te kunnen oefenen. Ik heb kennis genomen van de inhoud. De gegevens zijn helder en de risico’s zijn duidelijk in kaart gebracht. Ik constateer dat het beleid conform de door de raad gestelde kaders is uitgevoerd. We gaan er vanuit dat in de volgende uitgave een volgende stap gezet zal zijn en de aanbevelingen van de rekenkamer opgevolgd en verwerkt zijn.
Graag willen we het belang van de kwalitatieve gegevens benadrukken. Daardoor kunnen we zicht krijgen op het welzijn en welbevinden van onze burgers. En daar gaat het uiteindelijk om.
Tot slot wil ik graag de betreffende ambtenaren complimenteren, die naar het oordeel van het WMO-forum op een goede wijze uitvoering aan de WMO geven.  

Leunis van Klinken

20-6-2015  Verkabeling van de hoogspanningslijn.

In het raadsprogramma “De kracht van Veenendaal” is afgesproken dat op basis van een op te stellen business case in de raadsperiode 2014 – 2018 met politiek en belanghebbenden verder gesproken wordt over het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. In de raadscyclus van mei kwam het college met deze business case en consulteerde de raadscommissie over de te nemen vervolgstappen.

In de consultatievragen wilde het college weten of de gemeenteraad een voorkeur heeft voor verkabeling van de hoogspanningslijn zowel met als zonder gemeentelijke bijdrage vanuit het rijk. Tevens wilde het college weten of de raad op dit moment al verdere vervolgstappen wilde nemen, ad € 150.000, of dat wij eerst de behandeling van de Wet Stroom in de Tweede Kamer wilde afwachten.

De kosten van verkabeling van de hoogspanningslijn worden geschat op € 25 a € 27 miljoen met een bandbreedte van 30% naar de onder- en bovenkant. Als de Wet Stroom van kracht wordt zou het Rijk 75% en de gemeente 25% van deze kosten gaan betalen. De financiële gevolgen van verkabeling zijn op dit moment nog niet duidelijk. Naar de mening van onze fractie zullen wij eerst de behandeling van de Wet Stroom moeten afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen.

Dave Scheele

2-6-2015    De kracht van ondernemend Veenendaal

Deze gelijknamige notitie is volgens de SGP een nuttig en helder kader voor het gemeentelijk economische beleid in Veenendaal. Het hoofddoel hiervan is om de werkgelegenheid in Veenendaal te behouden en uit te breiden.

Om dit te realiseren zijn samen met belanghebbenden drie pijlers benoemd namelijk; werk, profilering en vestigingsklimaat. Binnen deze pijlers worden aansprekende subthema’s uitgewerkt, zoals baanafspraak, winkelstad en duurzaam ondernemen.

Van elk subthema wordt heel concreet aangeven: ‘Wat willen we bereikt hebben in 2018?’, ‘Wat doen we in 2015?’ en ‘Met wie (partners) willen we dit bereiken?’.

Een ander mooi voorbeeld is dat Veenendaal in 2018 de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie wil zijn.

De SGP staat achter deze notitie en steunt het raadsvoorstel. We waarderen de inzet van het college om actief met economische groei bezig te zijn. Immers, als de economie groeit, groeit de werkgelegenheid mee.

Jan Snoei

28-4-2015  Betalen voor je eigen afval

Afval blijft de gemoederen bezighouden. Dat is maar goed ook.  We moeten vooral  blijven nadenken over het voorkomen van restafval. Per  1 januari gaan wij betalen voor elke aangeleverde container of zak restafval.  Dat is en goede prikkel om zoveel mogelijk het afval te scheiden.We betalen dus voor eigen afval, dat is logisch. Mensen met lage inkomens en burgers die om medische redenen meer restafval hebben dan gemiddeld  moeten wat ons betreft wel  worden gecompenseerd. De meeste bewoners zullen een vierde container krijgen voor het afvoeren van plastic, drankenkartons en blik. Daar zit niet iedereen op te wachten. Voor de bewoners die weinig ruimte om hun huis hebben  of in hoogbouw wonen zal er een ondergrondse  afvalcontainer op loopafstand moeten zijn. Het zou mooi zijn als al de inwoners van Veenendaal, dus ook jongeren, een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de hoeveelheid restafval.

Gert Geerts

25-4-2015 Vandaag was de SGP Partijdag 2015. In het teken van trouw, lauw en flauw. Nuchterheid en waakzaamheid, rust en vrede. Duurzaamheid en Bijbel. Defensie en democratie. Afscheid en toekomst. Allemaal kernwoorden. Huishoudelijk, maar ook inhoudelijk , over terrorisme anno 2015. Lees HIER de partijrede van Kees van der Staaij. 

 

21-3-2015   Precariobelasting, de huid niet verkopen voor de beer geschoten is.

In veel gemeenten wordt precariobelasting geheven op buizen, kabels, draden of leidingen, in onder en op het grondgebied van deze gemeenten. De precariobelasting wordt door de energiebedrijven omgeslagen in de tarieven van alle afnemers. De inwoners van Veenendaal betalen nu al via hun energierekening mee aan gemeenten die precariobelasting heffen.

Het college stelt voor ook in Veenendaal over te gaan tot het heffen van precariobelasting. Onze fractie steunt dat. Onze burgers dragen zo niet alleen de lasten door mee te betalen aan andere gemeenten, maar we mogen zo ook de vruchten (zelf precariobelasting heffen) ervan plukken.

De mogelijkheid bestaat dat er door de netbeheerder, evenals in Renswoude, een procedure wordt gestart om precariobelasting te voorkomen. We zullen dan ook een keuze moeten maken tussen het wachten op de uitkomst van deze procedure of over gaan tot het heffen van precariobelasting met de mogelijkheid dat alles terugbetaald moet worden.

In de raadsvergadering van donderdag 19 maart 2015 heeft onze fractie besloten te wachten op de uitkomst van de gerechtelijke procedure tussen netbeheerder Stedin en de gemeente Renswoude.

Dave Scheele

 

20-3-2015  SGP stemmers bedankt.

De verkiezingen nog 1 keer in cijfers uitgedrukt:
Utrecht: De voorlopige uitslag voor de SGP is 2 zetels (+1, dus +100%). Gijs en Piet van Leeuwen (geen directe familie): hartelijk gefeliciteerd, en een goede samenwerking de komende 4 jaar en zoek HetbestevoorUtrecht. Dit zijn de cijfers over het stemmen:
19.531 stemmen in 2015 tegen 16871 in 2011, in % is dat respectievelijk 3.9 en 3.0 %.
Ook in Veenendaal zijn we blij:
3760 stemmen in 2015 tegen 3406 in 2014. In % is dat 15.2% in 2015 tegen 12.0% in 2011.
Zowel in absolute aantallen en in % dus een mooie stap vooruit. 
Voor de 1e Kamer lijken we hiermee ook een zelfde zetelwinst te halen. 2015: 2 zetels. in 2011 1. Dus ook hier, +1 = +100%.
Peter Schalk en Diederik van DIjk, ook jullie een goede samenwerking gewenst en zoek HetbestevoorNederland.
Gods zegen gewenst voor alle SGP bestuurders in het bijzonder, maar alle Statenleden in het algemeen. Dat jullie het Bijbelse Kompas vast mogen houden!

 

18-3-2015 

Stem vandaag, direct voor de Provinciale staten Utrecht, het Waterschap en indirect voor de 1e Kamer

http://www.hetbestevoorutrecht.nl/

STEM SGP!

17-3-2015 

De SGP kandidaten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015:
http://www.hetbestevoorutrecht.nl/kandidaten.php
Op bijgaande foto de 1e 4 kandidaten.

16-3-2015  SGP Utrecht staat voor:

Kijk hier voor het hele verkiezingsprogramma.

14-3-2015  SGP Utrecht staat voor: geen grootschalige windenergie

Alternatieve energie is noodzakelijk. Tegelijkertijd mag het opwekken hiervan geen grote overlast veroorzaken voor omwonenden. De SGP kiest daarom voor zonne-energie. Grootschalige windenergie hoort op zee en niet op land!

 Deze dag komt ook de SGP Regiotour in Veenendaal aan. Tijdens dit bezoek van 13.45 uur tot ongeveer 14.30 uur zal ook Kees van der Staaij aanwezig zijn en flyeren in de winkelstraat. Help hem gerust mee! We beginnen op het Zwaaiplein bij Horlogerie van Manen. Van 9:00 - 17:00 uur kunt u ons ook vinden bij de verkiezingsmarkt in Veenendaal.

 

13-3-2015  Vanavond de regioavond in het CLV, zie de agenda

Vandaag: SGP Utrecht staat voor: bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt in de provincie Utrecht. De SGP staat hierbij voor zo mogelijk rondwegen om de grote kernen, goede bereikbaarheid van kleine kernen en bedrijventerreinen per openbaar vervoer en ruim baan voor fietsers!

Morgen, 14-3-2015 We zijn in Veenendaal aanwezig op de verkiezingsmarkt. Kom gerust langs met uw vragen. Deze dag komt ook de SGP Regiotour in Veenendaal aan. Tijdens dit bezoek van 13.45 uur tot ongeveer 14.30 uur zal ook Kees van der Staaij aanwezig zijn en flyeren in de winkelstraat. Help hem gerust mee! We beginnen op het Zwaaiplein bij Horlogerie van Manen.

12-3-2015  SGP Utrecht staat voor: veilige wegen

In onze provincie zijn een aantal onveilige wegen. De provincie moet die nú aanpakken. Aandachtspunten voor de SGP zijn onder andere: de rondweg bij Veenendaal, de kruising N204/Blokland in Montfoort, de N224 ter hoogte van de Pyramide van Austerlitz, de N201 bij Loenen en de kruising Cuneraweg bij Achterberg/Rhenen

11-3-2015 Vandaag wijzigen we de volgorde van onze speerpunten.

Het is vandaag de Biddag voor gewas en arbeid. We voeren geen campagne, maar het laatste en allerbelangrijkste punt van de speerpunten mogen we op deze dag zeker uitdragen.

SGP Utrecht staat voor: de Bijbel als Kompas

Gods Woord, de Bijbel, is goed voor iedereen. De regels die daarin staan, zijn gericht op ons welzijn. De SGP gebruikt daarom voor haar politiek handelen de Bijbel als Kompas. Dat is het Beste voor Utrecht!

10-3-2015 SGP  Utrecht staat voor: vitaal platteland

Onze boeren zorgen voor onze eerste levensbehoefte: eten. Tegelijk hebben we prachtige natuur in onze provincie. De SGP wil de natuur graag beschermen, maar ook de agrariërs en fruittelers de volle ruimte geven!

 

9-3-215  SGP Utrecht staat voor: bouwen naar behoefte

De tijd van grootschalige bouw is voorlopig voorbij. Tegelijk is er wel behoefte aan woningbouw en aan nieuwe bedrijfsterreinen. De SGP wil dit stimuleren: waar behoefte is, moet gebouwd worden!

7-3-2015   SGP Utrecht staat voor: ruimte voor recreatie

In onze provincie zijn veel mogelijkheden voor recreatie. De SGP wil die mogelijkheden nog vergroten, het liefst zo dicht mogelijk bij de grote steden. Leidend is: voor ieder wat wils!

  • Stimuleren van kleinschalig ondernemerschap op open terreinen (Henschotermeer, Gravebol, Doornse Gat enzovoort).

6-3-2015   SGP Utrecht staat voor: ruimte voor werk

De provincie Utrecht is echt een ‘banenmotor’: veel bedrijven worden aangetrokken door ons aantrekkelijk vestigingsklimaat. De SGP wil deze bedrijven zoveel mogelijk helpen: zo min mogelijk regels, zoveel mogelijk ruimte!

  • Ook de deelname van Veenendaal, Rhenen en Renswoude aan FoodValley moet ondersteund worden.

5-3-2015 

SGP Utrecht staat voor: goede omgang met belastinggeld

De SGP wil dat de provincie de belastingen en opcenten bij de motorrijtuigenbelasting niet als melkkoe gebruikt. Dus geen lastenverzwaring voor de burger, maar een overheid die kostenbewust handelt. Cultuur mag meer op eigen benen gaan staan. Cultureel (-religieus) erfgoed verdient daarentegen onze steun!

4-3-2015 SGP Utrecht staat voor: de inwoners op 1

Soms worden belangen van burgers door de provincie niet goed behartigd. De SGP staat voor een provincie die het maximale zoekt voor iedere inwoner. Klantgerichtheid en snelle service zijn normaal!

3-3-2015 

Let op, uw stem telt nu bij de verkiezingen op 18 maart 2015 wel 3 keer! Voor de Provinciale staten van Utrecht, voor de 1e Kamer en voor het Waterschap.
We stemmen indirect ook voor de 1e kamer. De leden van de 1e Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. 
De lijsttrekker van de SGP-fractie in de 1e kamer is ook een Veenendaler, de bekende Peter SchalkIn de afgelopen jaren was hij al regelmatig op het Binnenhof en in de Eerste Kamer te vinden om op die manier de Eerste Kamer van nabij te leren kennen.

We stemmen ook voor het Waterschap Vallei en Veluwe. In Nederland is leven met water vanzelfsprekend. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater. Een gekozen bestuur behartigt de belangen van de inwoners en gebruikers in ons werkgebied. Laat daarom weten wat u belangrijk vindt. U stemt toch ook? http://www.sgp.nl/Partij/Fracties/Waterschappen

2-3-2015

 Invoering Diftar met betrekking tot de afvalinzameling in Veenendaal.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 februari heeft de SGP-fractie ingestemd met een raadsvoorstel over invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) met betrekking tot de afvalinzameling in Veenendaal per 1 januari 2016 en een motie over het inzamelen van Taxus-snoeisel (voor medicijn tegen borstkanker).

Onze fractie vindt dat wij de opdracht hebben om zorgvuldig om te gaan met Gods schepping, die wij als rentmeester moeten bebouwen en bewaren. Hier hoort een goed afvalstoffenbeleid bij.

Diftar is een gevoelig onderwerp met veel voor- en tegenstanders. Voor de SGP is het een eerlijk en duidelijk middel om het afvalscheidings gedrag van burgers te verbeteren. Diftar gaat uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het is de bedoeling dat er een vierde container bijkomt voor het inzamelen van plastic, drankkartons en blik. Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners die liever hun afval zelf wegbrengen naar ondergrondse containers en voor mensen die geen ruimte hebben voor deze vierde container. Voor het restafval (de grijze container) zal moeten worden betaald. Als burgers beter afval scheiden moet dat terug te zien zijn door een lagere  afvalstoffenheffing. Over de tarieven van het afvalstoffenbeleid zal in de loop van dit jaar nog verder worden gesproken. Een aantal fracties gaven aan voor nascheiding te zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat zeker tot het jaar 2020 dit niet aan de orde is. De belangrijkste reden is dat de kosten lager zijn dan bij bronscheiding. Ook wordt er bij bronscheiding meer milieuwinst geboekt. Er is een landelijke norm van 75% afvalscheiding in het jaar 2020 vastgesteld. Niets doen was voor de SGP dan ook geen optie. Zien wij dan helemaal geen problemen met diftar? Jawel, wij hebben onze zorgen geuit over de tarieven in de pilotwijk (Dragonder-Noord). Ook de afvalinzameling bij hoogbouw verdient onze aandacht. Het is belangrijk dat er een goede loopafstand is tot ondergrondse containers, ook dit zal het inzamelgedrag beïnvloeden.

In verschillende plaatsen waar diftar recent is ingevoerd wordt gesproken over 25% meer illegaal dumpen van afval. Er zal dus een strenge controle moeten komen op naleving om misbruik tegen het illegaal dumpen van afval tegen te gaan.

Ook was onze fractie mede indiener van een motie van het CDA om vanaf juni tot september taxus snoeisel in te zamelen ten behoeve van medicijnen tegen borstkanker. Het is de bedoeling dat het snoeisel bij het afvalbrengstation aan de Wageningselaan wordt gebracht. Voor dit snoeisel zullen speciale bakken worden geplaatst. Na droging van het snoeisel wordt het door farmaceutische bedrijven verwerkt tot medicijn. Dit voorstel werd in de raad unaniem gesteund.

Gert Geerts

2-3-2015 SGP Utrecht staat voor:

 

28-2-2015

18 maart 2015 mogen we weer naar het stembureau.

Waar kun je het beste op stemmen als Veenendaler? Kijk eens rond op http://www.hetbestevoorutrecht.nl en dan weet u direct wat ons advies is.

Stem SGP en steun Gijs van Leeuwen, dat is het beste voor Utrecht. Indirect stemt u ook voor de 1e Kamer. Ook daar hopen we straks vertegenwoordigd te zijn door Peter Schalk, het beste voor Nederland.

En als laatste mag u ook stemmen voor de waterschappen.

23-2-2015

  Een goede woonvisie

Het is goed dat Veenendaal weer een visie op wonen heeft ontwikkeld voor de langere termijn! Voor de SGP-fractie gaat wonen niet alleen over ‘huizen’, maar vooral over ‘woonbehoeften’ van de inwoners. Een goede woonvisie gaat ook over thema’s als vergrijzing, toenemende zorg, inkomensverschillen, leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid. Kortom: een integrale, samenhangende visie is belangrijk! En die ligt er voor de komende jaren en daar zijn wij het college erkentelijk voor.

De visie kent drie speerpunten. Met name de speerpunten twee (huishoudens met een zorgvraag) en drie (huishoudens met lagere inkomens) sluiten prima aan bij de visie van de Veenendaalse SGP, zoals beschreven in ons programma. Doelstelling één (de groei van Veenendaal) is zeker niet onbelangrijk gezien de percelen die op ontwikkeling wachten, maar voor ons geen doel op zich. We hopen dat deze woonvisie richting gaat geven aan toekomstbestendig wonen voor alle Veenendalers: jong en oud, rijk of arm, hulpbehoevend of (nog) niet.

Dick Both

14-1-2015 Even geen plaatselijk nieuws, maar wel heel actueel. Lees hier de bijdrage van Kees van der Staaij in het Parijs debat.

http://www.sgp.nl/Actueel/Parijsdebat.wli#content

1-1-2015

KlikHIER voor de berichten van 2014!