28-2-2015

18 maart 2015 mogen we weer naar het stembureau.

Waar kun je het beste op stemmen als Veenendaler? \Kijk eens rond op http://www.hetbestevoorutrecht.nl en dan weet u direct wat ons advies is.

Stem SGP en steun Gijs van Leeuwen, dat is het beste voor Utrecht. Indirect stemt u ook voor de 1e Kamer. Ook daar hopen we straks vertegenwoordigd te zijn door Peter Schalk, het beste voor Nederland.

En als laatste mag u ook stemmen voor de waterschappen.

23-2-2015

  Een goede woonvisie

Het is goed dat Veenendaal weer een visie op wonen heeft ontwikkeld voor de langere termijn! Voor de SGP-fractie gaat wonen niet alleen over ‘huizen’, maar vooral over ‘woonbehoeften’ van de inwoners. Een goede woonvisie gaat ook over thema’s als vergrijzing, toenemende zorg, inkomensverschillen, leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid. Kortom: een integrale, samenhangende visie is belangrijk! En die ligt er voor de komende jaren en daar zijn wij het college erkentelijk voor.

De visie kent drie speerpunten. Met name de speerpunten twee (huishoudens met een zorgvraag) en drie (huishoudens met lagere inkomens) sluiten prima aan bij de visie van de Veenendaalse SGP, zoals beschreven in ons programma. Doelstelling één (de groei van Veenendaal) is zeker niet onbelangrijk gezien de percelen die op ontwikkeling wachten, maar voor ons geen doel op zich. We hopen dat deze woonvisie richting gaat geven aan toekomstbestendig wonen voor alle Veenendalers: jong en oud, rijk of arm, hulpbehoevend of (nog) niet.

Dick Both

14-1-2015 Even geen plaatselijk nieuws, maar wel heel actueel. Lees hier de bijdrage van Kees van der Staaij in het Parijs debat.

http://www.sgp.nl/Actueel/Parijsdebat.wli#content

1-1-2015

 

 

22 december 2014

    Verslag raadsvergadering donderdag 18 december 2014.

In de laatste raadsvergadering van het jaar 2014 waren er drie agendapunten die extra aandacht kregen van onze fractie. Het agendapunt uitwerking organisch ontwikkelen stationskwartier met daarin besloten de mogelijke sluiting van de Veenendaalhal zorgde deze raadsvergadering voor een volle publieke tribune.

De onderstaande onderwerpen kregen in deze raadsvergadering extra aandacht van onze fractie.

1. Uitwerking organisch ontwikkelen stationskwartier                                                                                                                    2. Minimabeleid                                                                                                                                                       3. Krediet basisregistratie grootschalige topografie

1. Uitwerking organisch ontwikkelen stationskwartier

Over het organisch ontwikkelen van het stationskwartier waren de raadsfracties het eens. De geschilpunten kwamen naar voren bij de discussie over het al dan niet openhouden van de Veenendaalhal. Op 2 februari 2012 had de gemeenteraad besloten de Veenendaalhal en een deel van het Rozenbottelcomplex te behouden tot en met 31 december 2014. Op dit moment lag er een raadsvoorstel om medio 2015 de Veenendaalhal en het lage deel van de Rozenbottel te slopen. Tijdens de discussie werden er 2 amendementen ingediend. Een amendement werd ingediend door Christenunie, PVDA en Lokaal Veenendaal en werd gesteund door de overige oppositie partijen. Dit amendement hield in de Veenendaalhal te slopen op het moment dat er ter plaatse van de Veenendaalhal daadwerkelijk gebouwd zou gaan worden. Het andere amendement werd ingediend door het CDA, VVD, D’66 en SGP en kreeg steun van Pro Veenendaal. Dit amendement wilde de uiterste sloopdatum van de Veenendaalhal stellen op 1 februari 2016. Dit amendement kreeg een meerderheid in de raad. Door de uiterste sloopdatum te stellen op 1 februari 2016 krijgt het college de mogelijkheid om tot herontwikkeling van dit gebied over te gaan.

2. Minimabeleid           

De minima is een kwetsbare groep die onze bijzondere aandacht verdient. Voor hen dient de overheid, naar de mening van de SGP, een schild der zwakken te zijn. Met het nu voorliggend beleidskader geeft het college daar invulling aan. En de vraag is natuurlijk of dat naar onze mening op een goede manier gebeurd is. 

In het raadsprogramma hebben we de uitgangspunten voor het kader geformuleerd. Zo dient het beleid onder meer activerend te zijn. Dat is soms niet altijd even gemakkelijk te realiseren, in de commissie heeft de wethouder dat ook al aangegeven. Bovendien sta je soms voor lastige keuzes. Het beleid moet zodanig zijn dat het lonend is om over te stappen naar werk. Je wilt armoedeval voorkomen. Anderzijds moet voorkomen worden dat de minima echt onder het minimum komen.  Wat alles daarbij onzeker maakt is dat we met gewijzigde geldstromen te maken hebben en nog geen ervaring hebben met de financiële effecten van het nu vast te stellen beleidskader. Bovendien hebben we te maken met een open eind regeling.  Dat noopt, althans in de visie van mijn fractie, tot een voorzichtig beleid.

Wij zullen voor dit raadsvoorstel stemmen, omdat we van mening zijn dat het college de uitgangspunten van het raadsprogramma op een correcte wijze heeft vertaald in een beleidskader. We behouden het niveau dat we al hadden en er is bovendien nog extra budget beschikbaar. Bovendien getuigd het van een voorzichtig financieel beleid.

Leunis van Klinken

3. Krediet basisregistratie grootschalige topografie

Vanaf september 2013 wordt er gesproken over de invoering van de basisregistratie grootschalige topografie. Door middel van diverse beleidsstukken is de raad in de achterliggende periode geïnformeerd over de invoering hiervan. Een van de bronhouders van de BGT is de gemeente Veenendaal. Dit houdt in dat de gemeente Veenendaal wettelijk verplicht is haar deel van de BGT op te bouwen, te beheren en uiteindelijk te gebruiken. Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT officieel in werking. Om deze datum te halen is er medio 2014 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de BGT. Omdat er lange tijd geen duidelijke inschatting is geweest van de kosten was er geen krediet beschikbaar. Om te voldoen aan regelgeving omtrent rechtmatigheid moest in deze laatste vergadering het krediet worden aangevraagd en toegekend. Onze fractie had een motie voorbereid met als belangrijkste overwegingen dat er voor de BGT veel ambtelijke uren zijn gemaakt zonder dat er een krediet beschikbaar was en dat de gemeenteraad zeer laat is geïnformeerd over het alsnog beschikbaar stellen van een krediet. Het college werd dan ook verzocht te komen met een geïntegreerde aanpak van de landelijke ICT projecten en de raad zichtbaar te maken hoeveel personele (ambtelijke) capaciteit en financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Deze motie mochten wij mede indienen namens Pro Veenendaal, VVD, ChristenUnie, D’66 en GroenLinks. Deze motie werd uiteindelijk door alle partijen gesteund en unaniem aangenomen.

Aan het einde van de vergadering was er nog het agendapunt benoemen griffier. De huidige griffier, mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk was aangesteld voor de periode 1 maart 2014 tot en met 28 februari 2015. Door de raad werd unaniem besloten de griffier een vaste aanstelling te verlenen. De SGP fractie feliciteert mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk met deze benoeming.

Dave Scheele

17 december 12014

 Verhuren of ontwikkelen?

Zolang de Veenendaalhal niemand in de weg staat en hij voor weinig geld open kan blijven, vinden wij het prima om hem voor een vriendenprijs ter beschikking te stellen aan verenigingen en organisaties. Nu blijken investeringen nodig om de hal verantwoord open te houden. Nu lijken er mogelijkheden te ontstaan om dit deel van het Stationskwartier te herontwikkelen. Dus wordt de afweging anders. Het exploiteren van zalen en expositieruimtes ziet de SGP niet als kerntaak van de gemeente. Zeker niet als het niet kostendekkend kan. Wij willen geen belastinggeld besteden aan het open houden van een hal, die maar aan een beperkt deel van de burgers ten goede komt, terwijl anderen voor hun verenigingen en activiteiten gewoon zelf ruimte moeten huren. Wij vinden het evenmin een goed idee als het openhouden van de hal de herontwikkeling van het Stationskwartier in de weg staat.

Johan Janssen

Schaduwraadslid SGP

 Consultatie coffeeshopbeleid

In de commissievergadering van dinsdag 9 december werd de raadsfracties gevraagd hun mening te geven over het huidige coffeeshopbeleid. In het huidige beleid is een zogenaamde uitsterfconstructie vastgelegd. Burgemeester Kolff komt met een alternatief waarbij in de plaats van het uitsterfbeleid een maximum wordt ingesteld van twee coffeeshops in Veenendaal.

Er wordt ons gevraagd een reactie te geven op een drietal consultatievragen.

1. Is het huidige uitsterfbeleid nog wenselijk of opteren we voor een maximumstelsel van bijvoorbeeld 2 coffeeshops? Wat de SGP fractie betreft is het huidige uitsterfbeleid meer dan wenselijk. Op een pakje sigaretten staat bijvoorbeeld: roken is dodelijk of roken kan longkanker veroorzaken. Wat moet er dan wel niet op een zakje wiet staan? Onderzoek heeft aangetoond dat één maand blowen dezelfde schade aan luchtwegen en longen veroorzaakt als één jaar tabak roken. Als het roken van hasj zo slecht is dan willen wij dit toch niet aan de Veense jeugd verkopen. Welke fractie wil geen gezondere burgers in Veenendaal? Wij in ieder geval wel. De beste bescherming van de volksgezondheid is dan toch niet een maximumstelsel van 2 coffeeshops maar een uitsterfbeleid.

2. Willen we de coffeeshops in de toekomst alleen op de huidige locatie handhaven of accepteren we in dat geval ook aanvragen voor andere panden? De huidige locaties bevinden zich in het centrum van Veenendaal, dicht bij het kernwinkelgebied. Dit heeft zeker niet onze voorkeur. Aanvragen voor andere panden buiten het centrum heeft onze 2e voorkeur. Zoals u begrijpt heeft het uitsterfbeleid onze 1e voorkeur.

3. Welke criteria moeten we in dat geval hanteren voor de beoordeling van de geschiktheid van de locatie? De genoemde voorbeelden van criteria voor coffeeshoplocaties kunnen wij niet alleen onderschrijven maar zouden wij ook willen aanvullen. Niet alleen binnen 350 meter van een school voor voorgezet onderwijs, maar ook niet binnen 350 meter van een school voor basisonderwijs, sportpark of een kerkgebouw. Op al deze locaties zijn vaak jongeren aanwezig en die willen wij niet de mogelijkheid bieden om even langs de coffeeshop te gaan. Ook al begrijpen wij dat een afstand van 350 meter niets voorstelt.

Dave Scheele

 Minimabeleid

Voorzitter,

We hebben al een aantal malen met elkaar over dit beleidskader van gedachten gewisseld. Eerst in informerende, toen in consulterende zin en daarna nog een keer in een open overleg. Nu, donderdag 11 december, zijn we dan zover dat we over kunnen gaan tot vaststelling van dit beleidskader. Wij waarderen het dat de wethouder ons op een goede wijze in dit traject heeft meegenomen.

Conform het raadsprogramma hebt u zich gehouden aan de opdracht dat het lonend moet zijn om van een uitkering naar een baan te gaan. Ook was het de opdracht om het niveau van het vigerend minimabeleid minimaal te waarborgen.

Het minimabeleid betreft een kwetsbare doelgroep. Het is dan ook goed dat u naast integraliteit ook inzet op maatwerk. U hebt daar middelen voor gereserveerd, waarvan we af moeten wachten of ze toereikend zijn. Wat ons betreft mogen een tekort of dreigend tekort aan middelen nooit een reden zijn om te bezuinigen op het maatwerk.

In hoofdstuk 3 van het beleidskader heeft het colleges de keuzes vastgelegd. Wij kunnen er mee instemmen.

Een paar opmerkingen nog:

We begrijpen de wens van de Cliëntenraad om de inkomensnorm te verhogen van 110 naar 120%. We zijn daar geen verklaarde tegenstander van, maar vinden wel dat voorzichtigheid geboden is. Gelet op de financiële onzekerheid vinden wij het verstandiger om over een jaar nog eens te overwegen om de norm te verhogen naar 120%.

Op basis van de gedachtewisseling op het overleg hebt u terecht de regeling voor aanschaf van een computer aangepast.

Leunis van klinken

 

27 november 2014

 Veenendaal duurzaam?!

Het is geen nieuws dat wij in een consumptiemaatschappij leven. Wij produceren te veel afval met elkaar. De SGP vindt dat wij zorgvuldig om moeten gaan met Gods schepping, die wij als rentmeester moeten beschouwen en bewaren. Een goed afvalstoffenbeleid voorkomt verspilling van grondstoffen en energie. De gemeente heeft een belangrijke rol in het afvalbeheer. Veenendaal doet het in verhouding met andere plaatsen goed op dit gebied. Onze gemeente had in 2012 een afvalscheidingspercentage van 54%. Rotterdam had20%!

De landelijke ambitie is om in 2020 op 75% te zitten. Er is nog veel te doen dus. Voor de SGP geldt dat de vervuiler betaald. Een goed systeem om op dit percentage te komen zou het invoeren van het Diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven) kunnen zijn. Hoe meer afvalscheiding er komt, hoe lager de afvalstoffenheffing kan zijn. Burgers kunnen dus hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente.

Gert Geerts

7 november 2014 

IIn de bijlage staat de bijdrage van Leunis van Klinken, uitgesproken bij de Algemene Beschouwingen, Programmabegroting 2015-2018.

Zie HIER.

 

6 november 2014

EIGEN KRACHT VRAAGT OOK MENTALITEITSVERANDERING

Het nieuwe college heeft de voornemens uit het Raadsprogramma 2014-2018 vertaalt naar concrete plannen en deze gepresenteerd in de Programmabegroting 2015-2018. De SGP kan instemmen met deze plannen.

De SGP neemt de Bijbel en de daarop gebaseerde waarden en normen als leidraad voor het politiek handelen. Ook met betrekking tot het resultaat van de nu gepresenteerde plannen zal dat voor de SGP-fractie de norm zijn, waarop het collegebeleid beoordeeld zal worden.

In de Programmabegroting worden een aantal ingrijpende veranderingen aangekondigd, waar veel inwoners mee te maken zullen krijgen. Vanaf 1 januari 2015 wordt namelijk jeugdhulp een zaak van de gemeente en krijgt de uitvoering van de Wmo een ander karakter. Bovendien staat er een verandering op stapel voor wat betreft de wijze waarop we de sociale voorzieningen gaan inzetten.

Een belangrijk uitgangspunt, met name bij jeugdhulp en Wmo, is de eigen kracht van de burger en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Op zich zijn dat uitgangspunten die de SGP deelt, maar we hebben daar wel een opmerking bij. We verwachten van onze burgers dat ze omzien naar elkaar en elkaar willen helpen, waar dat nodig is. Naastenliefde noemt de Bijbel dat. Naastenliefde gedijt echter niet in een individualistische maatschappij en daarom is er naar onze mening, de goeden niet te na gesproken, een mentaliteitsverandering nodig. Ook in Veenendaal, want in 2012 (meest recente cijfer) gaf 46% van de ouderen in onze gemeente aan zich eenzaam te voelen. Dat is een duidelijk signaal dat aangeeft dat ook in onze gemeente omzien naar elkaar nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Gelukkig hebben we in Veenendaal kerken en verenigingen die over vrijwilligersnetwerken beschikken. Laten we daar dan als gemeente zuinig op zijn en waar dat kan ze faciliteren. En laten we mantelzorgers, waar dat kan ondersteunen en zoveel mogelijk de bureaucratie tot een minimum beperken.

Leunis van Klinken

 

1 november 2014 

 Parkeren niet parkeren

Wat de SGP betreft is een sluitende parkeerexploitatie een belangrijk uitgangspunt, maar dit mag niet ten koste gaan van de economische ambities.

In het voorgestelde maatregelenpakket is met dit uitgagspunt door het college goed en creatief omgegaan. Zo is er bijvoorbeeld een goede economische impuls gevonden door de langparkeerder te belonen ten opzichte van de kortparkeerders. Een dagkaart gaat nu maar € 6 kosten.

Alle reele mogelijkheden om de kosten van het parkeren te dekken zijn benut. Uiteindelijk ontkwam het college er echter ook niet aan om de gemeentelijke parkeertarieven te verhogen.

Hiernij is het geruststellend om te weten dat de tarieven niet hoger zijn geworden dan die van de commerciele parkeergarages in Veenendaal.

De parkeer exploitatie is geen onderwerp om te parkeren. We moeten na blijven denken over alternatieven, zoals het stimuleren van de pand- en winkeleigenaren om ook bij te dragen.

Jan Snoei

27 oktober 2014

Exploitatie rouwcentrum De Munnikenhof

Op de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 30 oktober staat een raadsvoorstel om te komen tot een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats en het rouwcentrum. Het besluit om te komen tot een kostendekkende exploitatie heeft de gemeenteraad al eerder genomen.

De SGP fractie ziet dit voorstel als uitvoering van een eerder genomen besluit. Nieuw in dit voorstel is dat het college de gemeenteraad de keuze geeft uit 2 financiële scenario’s.

Het raadsvoorstel bestaat uit drie beslispunten. Met het 1e en 2e beslispunt, aanpassen van de tarieven en het incidentele tekort van 2015 te onttrekken aan de Algemene Reserve, kan onze fractie instemmen. Omdat de tarieven flink stijgen, mag voor de SGP niemand in financiële problemen komen door deze kostenstijging of doordat men niet de financiële reserves heeft om een begrafenis te betalen. Tijdens de commissievergadering hebben wij de wethouder gevraagd of er mogelijkheden zijn voor financiële tegemoetkomingen.

Met beslispunt 3, het college opdracht te geven tot het opstarten van een onderzoek het rouwcentrum te verzelfstandigen, kunnen wij niet instemmen. Uit gesprekken met begrafenis ondernemers uit Veenendaal blijkt dat zij geen of minder gebruik zullen maken van het rouwcentrum als een grote private partij het rouwcentrum overneemt. Wij verwachten dat een begrafenis voor burgers aan alle kanten duurder gaat worden. Verhoging van de begrafeniskosten en verhoging van de kosten van het rouwcentrum. Een private partij zal niet kostendekkend willen werken maar jaarlijks met een positief resultaat af willen sluiten. Omdat onze fractie met beslispunt 3 niet kan instemmen, zullen wij in de raadsvergadering met een amendement komen om dit beslispunt te schrappen.

In de raadsvergadering kreeg dit amendement steun van CDA, PVDA, SP, Christenunie en Groen Links. Het amendement werd dan ook aangenomen met 20 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

 

Dave Scheele

 

21 oktober 2014

 Jeugdhulp

In de commissievergadering van 16 oktober is gesproken over de verordening toegang en toeleiding jeugdhulp Veenendaal. Zoals u ongetwijfeld weet is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De SGP vindt het vanzelfsprekend dat de professionele jeugd- en pleegzorg zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van het gezin. We zijn blij dat deze formule ook terug te vinden is in de plaatselijke verordening. Het is van groot belang om op tijd de juiste begeleiding  te starten. Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) vervult een spilfunctie. Het is de bedoeling dat zij door middel van preventieve lessen op scholen, opvoedcursussen en diverse vormen van hulp probeert de kosten van de Jeugdzorg naar beneden bij te stellen. Zowaar een grote opgave.

Onze fractie is blij met de adviezen van de WMO-raad en Jongerenraad. Deze adviezen zijn voor een groot gedeelte terug te zien in deze verordening. Ook zijn we blij dat er ruimschoots aandacht is voor een PGB (persoonsgebonden budget).  Hierdoor is het mogelijk dat inwoners zelf de regie voeren over de ondersteuning die zij van de gemeente ontvangen. De kans dat ondersteuning succesvol is, wordt namelijk groter als de inwoner ervaart dat een hulpverlener hem begrijpt en dat de ondersteuning aansluit bij zijn belevingswereld. Voor de wethouder is het verblijdend dat deze verordening unaniem werd aangenomen. Dit betekent nog niet dat deze decentralisatie een succes wordt. De zorgen leven breed in de samenleving. Ambtenaren, adviesraden, ouders en vele anderen maken zich grote zorgen over deze transitie. We zullen dan ook de vinger aan de pols moeten houden. Het is onze plicht om telkens weer het belang te onderstrepen van een goed functionerend gezin.

Gert Geerts

 

 

1 oktober 2014

 Verordening WMO

In de commissie van 18 september en de daarop volgende raadsvergadering van 25 september kwam de verordening Wmo aan de orde.

Door ons fractielid Leunis van Klinken werd in de commissievergadering op het volgende probleem gewezen: ‘Cruciaal in het traject is het zgn. keukentafelgesprek.  

Lees meer in de bijlage

 

 Gemeenschappelijke regeling Food Valley.

Een van de agendapunten in de raadsvergadering van donderdag 25 september was de behandeling van de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Food Valley. 

Lees meer in de bijlage

 

27 september 2014

  Participatie, tot elke prijs?

In politiek Den Haag is besloten dat het domein Werk en Inkomen vanaf januari 2015 voor rekening van de plaatselijke gemeente komt. 

Lees meer in de bijlage

 

30 juni 2014

Een BOB is er voor elke leeftijd. De SGP fractie heeft gevraagd om ambitieuzere plannen om alcoholverstrekking bij jongeren tegen te gaan. Dit in het belang van de Veense jongeren.

Lees meer in de bijlage.

 

19 juni 2014

Kaderbrief
In verband met de verkiezingen en de daarop volgende collegevorming is het nieuwe college nog niet in de gelegenheid geweest om de kadernota op te stellen. Wel wordt de raad nu geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken door middel van de Kaderbrief.

Lees meer over de kadernota en de SGP inbreng in de bijlage.

 

14 juni 2014

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Tijdens de commissievergadering van de Veenendaalse raad van 10 juni jl. werden diverse stukken van de VRU besproken:

  • concept jaarrekening 2013
  • programmabegroting 2015
  • Majeure projecten en kadernota 2015

Lees meer over de VRU en de SGP inbreng in de bijlage.