CU en SGP Veenendaal roepen burgers op hun stem te laten horen!

In Veenendaal staat helaas de zondagsopenstelling van winkels weer op de agenda. Op een voor de ChristenUnie en SGP onbegrijpelijke en onverantwoorde wijze is in de gemeenteraadsvergadering van april jl. een amendement ingediend en aangenomen wat het college van B&W oproept om een gewijzigde winkeltijdenverordening voor te bereiden ter behandeling in de gemeenteraadsvergadering van juni 2016.

De ChristenUnie en SGP betreuren deze gang van zaken zeer. De partijen roepen al die Veenendalers die de zondag als een dag van maatschappelijke, sociale en economische rust willen behouden op hun stem te laten horen. En op deze wijze een tegengeluid te laten horen. Veel Veenendalers vragen zich af wat zij kunnen doen om de zondagsrust in Veenendaal te behouden. De ChristenUnie en SGP ondersteunen daarom de kaartenactie van de RMU om zo handvatten te bieden om actief burgerschap te tonen.

Alle leden en donateurs van ChristenUnie, SGP en RMU in Veenendaal ontvangen deze week een vijftal kaarten met de vraag deze kaarten te overhandigen aan de winkeliers in Veenendaal. Op de voorzijde van de kaart prijkt de stelling: ‘Op zo’n dag winkelen we niet’, uiteraard met de verwijzing naar de zondag. Op de achterzijde zijn de vier hoofdargumenten tegen winkelopenstelling op zondag weergegeven:

• Principieel: We mogen genieten van de rustdag die we van God gekregen hebben.

• Sociaal: Neem een dag tijd voor elkaar.

• Economisch: Uw kosten gaan omhoog, maar wij geven geen euro extra uit.

• Maatschappelijk: Gun rust aan uw omgeving en aan uw personeel.

Veel Veenendalers zullen de komende weken – na het doen van aankopen – een kaart overhandigen aan de betreffende winkelier. Hiermee geven we - samen met heel veel andere mensen - een signaal af aan de ondernemers in onze woonplaats. Zo willen we met elkaar uitstralen dat we het goede voor elkaar en voor Veenendaal zoeken. En om te benadrukken dat God ons een dag van rust geschonken heeft. Een dag om te rusten en te vieren.

Heeft u geen kaarten ontvangen, maar wilt u wel meedoen met deze actie? Bestellen kan op http://www.rmu.nu/bestellen.

Op de bijgaande foto krijgt Boni-chef John Nijenhof de 'eerste' kaart overhandigd door Peter Schalk (RMU), Dick Both (SGP Veenendaal) en Engbert Stroobosscher (CU Veenendaal).

Op zo'n dag winkelen we niet!

 

21-5-2016 D.V. 10 juni hebben onze jongeren weer een debatavond. Deze keer in Woudenberg. Zie voor verdere info de agenda. Hartelijk welkom weer!

29-4-2016 Raad Veenendaal stemt voor invoering koopzondag

Met verslagenheid kijkt de SGP-fractie terug op de raadsvergadering van donderdagavond 28 april.

Tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel ter vitalisering van het winkelcentrum kwam Lokaal Veenendaal totaal onverwacht met een amendement om per 1 juli 2016 de koopzondag in te voeren. Het amendement is vervolgens bij meerderheid van stemmen aangenomen.

Om de Gelderlander te citeren: ‘Zij maakte gebruik van de afwezigheid van drie raadsleden van de ChristenUnie’. De SGP-fractie betreurt deze opportunistische gang van zaken zeer. De koopzondag is voor Veenendaal een zeer aangelegen onderwerp bij voor- en tegenstanders wat diepe scheidslijnen trekt door de Veenendaalse samenleving. Het is onbegrijpelijk en ongewenst dat een thema met een dergelijke maatschappelijke impact op deze manier en op dit moment, middels een totale overrompelingstactiek, opnieuw op de agenda wordt gezet.

En veel Veenendalers op 29 april wakker worden en vol verbazing de koppen in de kranten zien. Zoals de kop boven deze bijdrage.

Zeker, de detailhandel heeft het moeilijk. Ook in Veenendaal. Als SGP-fractie vinden we het van belang dat Veenendaal economisch vitaal is en blijft. Een vitale economie is immers belangrijk voor de werkgelegenheid van duizenden mensen en het welzijn van alle burgers van Veenendaal.

De SGP-fractie ziet een koopzondag zeker niet als een oplossing, nog los van de voor ons zwaarwegende, principiële bezwaren. De berichten vanuit Capelle aan de IJssel de afgelopen dagen zijn illustratief.

Juist omdat een vitale economie ons na aan het hart ligt en we – mede door de inspanningen van de raad, het college en verantwoordelijk wethouder Verloop – mooie initiatieven zien ontstaan, hebben VVD, CDA en SGP een initiatiefvoorstel ingediend om een extra impuls te geven aan het winkelcentrum tijdens de zes dagen dat de winkels geopend zijn. U heeft hier meer over kunnen lezen in de Veenendaalse Krant.

Door deze onbegrijpelijke en onverwachte actie van Lokaal Veenendaal zagen we ons – net als mede-initiatiefnemer CDA – genoodzaakt tegen het initiatiefvoorstel te stemmen. Met het aannemen van dit amendement is de koopzondag in Veenendaal er nog niet. Eerst moet namelijk de winkeltijdenwet aangepast worden. Dat kan op z’n vroegst in de gemeenteraadsvergadering van juni.

We hopen, bidden en werken dat in deze vergadering alsnog de koopzondag bij meerderheid van stemmen zal worden afgevoerd van de agenda en Veenendaal en de werkers in de detailhandel een heilzame dag van rust mogen behouden.

Dick Both, fractievoorzitter SGP

18-03-2016 Open brief ChristenUnie en SGP aan burgemeester Wouter Kolff Veenendaal, 17 maart 2016

Geachte burgemeester, In onze mooie plaats Veenendaal is er plaats voor een groot scala aan evenementen, die gezien de samenstelling van onze gemeente uiteraard door de één meer gewaardeerd worden dan door de ander.

Velen konden genieten van een geslaagd Amateurkunstfestival, in het recente verleden mochten we genieten van Kerst met koren, de Triatlon, de wielerkoers Arnhem-Veenendaal en andere evenementen.

Ook evenementen die voor de één wel leuk zijn en voor de ander niet mogen een plaats krijgen in Veenendaal. Voorbeelden daarvan zijn FUZE en de kermis. De één leeft zich er helemaal in uit, de ander verfoeit ze. Dat is een onvermijdbare tegenstelling in onze veelzijdige samenleving die bovendien ook nog eens moet leven op een compact gebied.

Vorig jaar is er door onderstaande partijen aandacht gevraagd voor het houden van de kermis in de nabijheid van de Pniëlkerk, juist tijdens de zogenaamde Stille week. Ook dit jaar is er weer een vergunning afgegeven voor het houden van de kermis op het evenemententerrein in de nabijheid van de Pniëlkerk. Ook nu weer tijdens de stille week voor Pasen.

Is het nu onze bedoeling een kermis te laten verbieden? Mag er tijdens een stille week geen evenement plaatsvinden op het evenemententerrein? Moet het verboden zijn tijdens het Paasfeest een kermis te houden in de buurt van een kerk? Al zouden we het willen, we kunnen het niet verbieden. Waar vragen wij dan wel aandacht voor in deze open brief?

Wij vragen om begrip voor de kern van het christelijke geloof, namelijk de Goede Vrijdag en Pasen. De dagen waar de christelijke kerk haar oorsprong aan ontleent, namelijk het lijden, sterven en de opstanding van onze Heiland Jezus Christus.

Dan is het heel wrang dat er op het moment dat er in de Pniëlkerk (en vele andere kerken in Veenendaal) een verstilde herdenking is van het sterven van Jezus Christus een kermis met de daarmee gepaarde geluidsoverlast aan de gang is in de nabijheid van die kerk. Die verstoort op dat moment de zo gewenste stilte. De vraag die ons bezighoudt is: Moeten we dat willen in ons veelkleurige Veenendaal? Kan dat ook anders georganiseerd worden?

We begrepen dat de exploitanten van de kermis - bij het uitreiken van de vergunning - gewezen zijn op de kerkdiensten die tijdens de kermis worden gehouden. We vragen u bij het verstrekken van een volgende vergunning op te nemen dat de kerkdiensten niet verstoord mogen worden door geluidsoverlast. Wij hopen van harte dat de kermisorganisatie de door u gevraagde aandacht voor de kerkdiensten ook echt ter harte neemt.

Want bij dit alles stellen we wel de vraag: hoe stil is de stille week? We wensen u alle wijsheid toe bij de beslissing over dergelijke vergunningen in de toekomst.

Hoogachtend, Willem van Braak (ChristenUnie) en Dick Both (SGP)

16-03-2016 Jaarthema 2016: Samenleven is een werkwoord!

In het kader van NLdoet hebben een aantal mensen uit bestuur, fractie, jongeren en achterban ook klus aangenomen. Hiermee haalden zij ook de papieren versie van de Rijnpost van 16-3-2016, pagina 10.

Bedankt mensen!

 

09-03-2016  DEVO, het begon zo mooi…

Pakweg 8 jaar geleden startte DEVO: de Duurzame Energie Voorziening Veenendaal Oost. Na een flitsende start met veel aandacht en erkenning, tot en met trofeeën, is de situatie van DEVO momenteel veel minder rooskleurig en wordt al bijna twee jaar heel intensief – en vaak in beslotenheid –in de Veenendaalse gemeenteraad gesproken over DEVO.

De oorzaken van deze kentering zijn bekend: door de economische recessie zijn er de afgelopen jaren veel minder woningen gebouwd dan vooraf geraamd en in de businesscase van DEVO opgenomen. Minder aansluitpunten betekent ook (veel) minder inkomsten. Daarnaast zijn er technische problemen ontstaan, zijn de winters minder koud geweest dan verwacht en zijn de energieprijzen veel lager dan bij de start aangenomen.

DEVO verdient onze aandacht en daarom hebben we de afgelopen jaren ook veel over DEVO nagedacht en gesproken. Ook is het goed om als Veenendaalse politiek de hand in eigen boezem te steken en lessen te leren uit het DEVO-concept. De SGP-fractie denkt dat er verschillende lessen te trekken zijn. Het college ook. Daarom heeft het college al reflecterend een memo geschreven waarin ze aangeeft wat we met betrekking tot DEVO, maar ook met betrekking tot andere grote projecten, kunnen leren van de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld wat betreft het construct (DEVO is een publiek-private onderneming waarin de gemeente voor 50% aandeelhouder is en enkele private partijen eveneens voor 50%), de informatievoorziening en bespreekmomenten in de raad en de governance-structuur.

De SGP-fractie betreurt het zeer dat in de raadsvergadering van 3 maart door enkele oppositiepartijen een motie van afkeuring is ingediend tegen de wethouder van Financiën, de heer Verloop. Niet omdat we geen lessen kunnen trekken uit dit dossier, wel omdat zowel de gemeenteraad als het college hierbij de hand in eigen boezem moeten steken. We zijn met raadsbrede steun gestart met DEVO, hebben hierbij de situatie met de kennis van nu veel te rooskleurig ingeschat en bovendien hebben de omstandigheden om ons heen veel invloed gehad. Wethouder Verloop heeft de afgelopen jaren met enorme inzet en toewijding de belangen van DEVO behartigd. De motie kreeg overigens - terecht - geen meerderheid en heeft het dus niet gehaald.

De SGP-fractie heeft van harte ingestemd met de nieuwe borgstelling voor DEVO. Het bedrijf heeft die borgstelling nodig in de huidige fase. En we hopen en verwachten dat met deze borgstelling DEVO voortvarend verder kan werken aan het worden van een levensvatbare en gezonde onderneming, al beseffen we dat dit zeker nog een aantal jaren zal duren.

Geen borgstelling betekent het einde voor DEVO. Enkele fracties hebben tegen de borgstelling gestemd. We vinden dit onbegrijpelijk. Het einde van DEVO heeft grote consequenties voor de bewoners van Veenendaal Oost, de gemeente Veenendaal en uiteindelijk alle inwoners van Veenendaal. Onze fractie wil zich hiervoor niet ‘uitleveren’ aan de effecten van de Warmtewet die dan van toepassing wordt.

Ook de komende maanden en jaren vraagt DEVO onze bijzondere aandacht. De SGP-fractie zal vanuit een gevoelde verantwoordelijkheid voor DEVO hierin constructief en kritisch de voortgang volgen en het goede voor Veenendaal zoeken.

 Dick Both, fractievoorzitter SGP

 

03-02-2016 Veenendaal, pak die ICT kans!

Met 300 bedrijven en zo’n 2.500 mensen werkzaam in de ICT-sector mogen we wel zeggen dat Veenendaal iets heeft met ICT. De ICT-sector is een belangrijk onderdeel van de economische structuur. Een sector waar wij als Veenendaal zuinig op moeten zijn.

Veenendaal wil zich verder profileren als ICT-stad. Om dit te realiseren is een visie ontwikkeld waarin de ontwikkeling van een ICT campus is opgenomen. Dit als verbindende schakel tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De gemeente zal betrokken zijn bij de opstart maar daarna zullen andere partijen dit over nemen.

Voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Veenendaal als ICT-stad is dat de gemeenteraad instemt met de voorliggende ICT visie. De SGP vindt dat Veenendaal de kans moet pakken om zich verder te profileren als ICT stad. De regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland gunnen ons deze profilering. Deze ICT kans mag Veenendaal niet onbenut laten!

 Dave Scheele

25-01-2016 SGP Veenendaal zet 555ste lid in het zonnetje!

De Veenendaalse SGP afdeling Gideon heeft een bijzondere mijlpaal bereikt: het 555ste lid is ingeschreven! De afgelopen maanden heeft het bestuur een ledenwerfactie georganiseerd, waardoor inmiddels circa 25 nieuwe leden zijn ingeschreven. Ook Gerbert de Leeuw meldde zich aan en viel direct in de prijzen. Hij is namelijk het 555ste lid van de lokale afdeling en dat moet gevierd worden!

Twee bestuursleden hebben Gerbert met zijn vrouw en kinderen verwelkomd met een overheerlijke slagroomtaart, een bos bloemen (oranje van kleur uiteraard) en ballonnen voor de kinderen. Daarbij is het gezin De Leeuw uitgenodigd voor een bezoek aan de SGP Tweede Kamerfractie, inclusief een rondleiding op het Binnenhof!

Op de vraag waarom ons 555ste lid zich heeft aangesloten bij de SGP antwoordt Gerbert: ‘de SGP is in mijn ogen de laatste jaren een realistischer koers gaan varen waarbij er ook meer oog is gekomen voor duurzaamheid en zorg voor de zwakkeren’.

Het bestuur van de lokale SGP afdeling is blij en dankbaar dat zij met haar achterban van inmiddels ruim 560 leden breed is vertegenwoordigd in de Veense samenleving.

 

06-01-2016

Op de website van dagblad De Gelderlander, 23 december 2015, was te lezen dat burgemeester Wouter Kolff het huidige uitsterfbeleid m.b.t. de coffeeshops in Veenendaal geschrapt heeft.

Met dat besluit zijn de 2 aanwezige coffeeshops dus toegestaan.

Dit besluit staat ook vermeld als ingekomen stuk bij de Raadscommissievergadering van 21 januari 2016.

De SGP fractie heeft naar aanleiding van deze berichten schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder in deze bijlage.

1Klik HIER voor de berichten van het 2e halfjaar 2015 over o.a. de nieuwe fractievoorzitter, debattekst koopzondag, vragen over het stadspark enzovoort.

Klik HIER voor de berichten van het 1e halfjaar 2015

Met berichten over participatie, sociaal domein, rekenkamerrapport, projectenboek, hoogspanningslijn, de kracht van ondernemend Veenendaal, afval, partijdag 2015, precariobelasting, verkiezingen PS / waterschap / 1e Kamer, diftar, woonvisie,  

Klik HIER voor de berichten van 2014!